Választáson induló pártoknak kiáltványt küldött szét 64 zöldszervezet

2014. március 17.

Hatvannégy környezetvédő civil szervezet 12 pontba foglalt környezetpolitikai kormányprogramjának kiáltványát juttatta el a választáson induló pártok elnökeinek szerdán a Magyar Természetvédők Szövetsége - jelentették be a kezdeményező szervezetek.

A Levegő Munkacsoport, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a Védegylet és az MTVSZ által készített környezetvédelmi programot a megalakuló kormánynak is eljuttatják majd. Halmos Gergő, az MME ügyvezető igazgatója kiemelte: a zöldszervezetek legfontosabb elvárása az önálló környezetügyi minisztérium felállítása, és a környezet- és természetvédelmi hatóságok megerősítése. Véleménye szerint a környezetügy intézményrendszere jelenleg szétaprózott, számos finanszírozási és működési problémával küszködik, ezt többek között az ombudsman is megerősítette.

A biológiai sokféleség megőrzése kulcskérdés, ezért a szervezetek azt várják, hogy az állami tulajdonban lévő erdőkben, gyepeken, és vizes élőhelyeken természetvédelmi kezelést és ne nyereségérdekelt gazdálkodást folytassanak.

Halmos Gergő hangsúlyozta: a 12. pontjuk szerint környezeti nevelést be kell építeni az oktatásba, javaslataik között szerepel annak biztosítása, hogy minden gyermek rendszeresen jusson ki a természetbe tanulmányai során erdei óvoda és erdei iskola keretében.

Lukács András, Levegő Munkacsoport elnöke elmondta: szeretnék elérni, hogy a pártok vezetői aláírásukkal vállaljanak jogilag is számon kérhető kötelezettséget ígéreteik megvalósítására. A kiáltványhoz csatolt nyilatkozattervezet úgy fogalmaz: amennyiben nem teljesítik a vállalásukat, akkor lemondanak a jövedelmük minimálbér feletti részéről - mondta. Hozzátette: a szankciókat tartalmazó kezdeményezés egy lépés a választott képviselők számon kérhetősége irányába.

Farkas István az MTVSZ ügyvezető elnöke azt emelte ki, hogy Magyarországról ki kell vezetni az atomenergiát, a paksi bővítéssel kapcsolatos döntést újra kell gondolnia a parlamentnek. A szervezetek nemet mondanak a paksi bővítésre, amely szerinte a nemzeti függetlenség kérdését is felveti. Az energiapolitikát a megújuló energiára kell építeni, a költségvetési politikába pedig be kell építeni a környezeti szempontokat - sorolta.

Közlése szerint a 64 szervezet által aláírt "csomagot" elküldték a választásokon induló pártoknak és várják a válaszaikat. A Fenntarthatóság, átláthatóság, hosszú távú megélhetés című kiáltványhoz csatlakozott többek között a Greenpeace Magyarország, a WWF Magyarország, a Nők a Balatonért Egyesület és a Magyar Közlekedési Klub is.

Civil szervezetek elvárásai az országgyűlési képviselőjelöltektől a fenntartható fejlődés érdekében

Alulírott civil szervezetek azt várják az országgyűlési képviselőjelöltektől, megválasztásuk esetén mandátumuk teljes időszaka alatt minden tőlük telhetőt tegyenek meg annak érdekében, hogy Magyarország kormánya és országgyűlése 2014 és 2018 között teljesítse az alábbiakat:

1. Önálló környezetügyi minisztériumot, erős intézményrendszert!
2. Átláthatóságot, társadalmi részvételt!
3. A visszalépés tilalmát a jogalkotásban!
4. Nemet a paksi bővítésre, széles körű energiahatékonysági és megújuló energia programot!
5. Fenntartható erdő- és mezőgazdaságot!
6. Környezetbarát közlekedést, élhető épített környezetet!
7. Ökoszociális költségvetést és adórendszert, zöld fejlesztéspolitikát!
8. Tiszta levegőt!
9. Jó ökológiai állapotú vizeket, nemet a vízlépcsőkre!
10. Megálljt a biológiai sokféleség csökkenésének!
11. Nulla hulladékot!
12. Élethosszig tartó környezeti nevelést mindenkinek!

A kezdeményező civilek: Levegő Munkacsoport, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Magyar Természetvédők Szövetsége, Védegylet, és a hozzájuk csatlakozó szervezetek

1. Önálló környezetügyi minisztériumot, erős intézményrendszert! Erősítse meg a környezet- és természetvédelmi hatóságokat és a környezetügy szempontjából különösen fontos többi állami ellenőrző szervet, hatóságot (népegészségügyi, vízügyi, építésfelügyeleti, fogyasztóvédelmi és más szervek). Állítsa vissza az önálló környezetügyi minisztériumot, és tegye képessé arra, hogy összehangoltan irányítsa a környezet- és a természetvédelmet, valamint vízügyeket, az éghajlatvédelmet. A fenntarthatóságot, mint horizontális szempontot érvényesítse a többi szaktárca működésében, valamint a különböző nemzeti és ágazati tervezések során. A civil, szakmai szervezetekkel, társadalmi érdekképviseletekkel érdemi partneri viszonyt alakítson ki, támogatva a fenntarthatóság érdekében végzett tevékenységeiket

2. Átláthatóságot, társadalmi részvételt! Nyitott jogalkotást valósítson meg. A tervezett új jogszabályok, országgyűlési és kormányhatározatok felsorolását, majd azok tervezeteit, továbbá az állami fejlesztési, ágazati koncepciókat, stratégiák és programok tervezeteit azok előterjesztői a lehető legkorábbi időpontban tegyék hozzáférhetővé társadalmi, gazdasági és környezeti hatásvizsgálattal, rövid-, közép- és hosszú távra érvényes összehasonlítással, költség-haszon elemzéssel. A döntéseket széles körű társadalmi vita előzze meg, amelynek során egyenlő esélyt biztosítson az eltérő vélemények megismertetésére. Jelentősen javítsa az állampolgárok és a civil szervezetek hozzáférési lehetőségét az igazságszolgáltatáshoz, beleértve az Alkotmánybíróságot is. Biztosítsa a közérdekű információhoz való hozzájutást mindenkinek.

3. A visszalépés tilalmát a jogalkotásban! Csak olyan új jogszabályt fogadjon el, amely szinten tartja vagy növeli az alapvető emberi jogok, a környezet-, természet-, egészség- és családvédelem, továbbá az oktatási, kulturális, egészségügyi és szociális ellátás, valamint a közbiztonság jogszabályokkal és a jogi irányítás egyéb eszközeivel biztosított, már meglévő szintjét, kivéve, ha ez más alapjog vagy alkotmányos érték érvényesítéséhez elkerülhetetlen. A védelmi, illetve ellátási szint csökkentésének mértéke az elérni kívánt célhoz képest ekkor sem lehet aránytalan. Mindez a költségvetési és adótörvényekre is vonatkozik.

4. Nemet a paksi bővítésre, széles körű energiahatékonysági és megújuló energia programot! Ne bővítse a Paksi Atomerőművet, mivel ez a beruházás szükségtelen, túlságosan költséges és veszélyes. Készítsen tervet a nukleáris energiatermelés mielőbbi kivezetéséről, tekintettel az elfogadhatatlan társadalmi kockázatokra és a jövő nemzedékekre háruló terhekre, többek között a veszélyes radioaktív hulladékok tárolásának megoldatlansága miatt. Olyan energiapolitikát valósítson meg, amely az energiafelhasználás csökkentésén alapul. Átfogó nemzeti energiahatékonysági programot vigyen véghez, amelynek részeként évente összesen legalább 100.000 lakás és családi ház komplex felújítása történik meg. Olyan stabil, kiszámítható energiapolitikai szabályozást alkosson, amely elősegíti a fenntartható módon megtermelt megújuló energiák (elsődlegesen a nap-, a szél- és geotermikus energia, valamint a folyók ökoszisztémáját nem zavaró kis vízerőművek) térnyerését. Támogassa az energiatudatosság megerősítését és a decentralizált, közösségi megújulóenergia-termelést, amely valódi lépés az energiafüggetlenség felé. Mindezek eredményeként 2020-ban a megújulók a teljes primer energiatermelés legalább 19 százalékát, 2030-ra 29 százalékát adják. A szén-dioxid kvótakereskedelem bevételeit átlátható módon, célzottan zöld beruházások támogatására használja fel.

5. Fenntartható erdő- és mezőgazdaságot! Olyan vidékpolitikát valósítson meg, amely biztosítja a helyi közösségek hosszú távú életlehetőségét és elősegíti a föld termőképességének megóvását, talajaink védelmét, javítását. Ennek érdekében többek között erősítse a helyi közösségek döntési jogait a földügyletekben, csökkentse az intenzív szántóterületeket, széles körben terjessze el a biogazdálkodást, erősítse a célzott agrárkörnyezetgazdálkodási programokat, tiltsa be a beporzó rovarokat veszélyeztető vegyi anyagokat és helyezze előtérbe a helyi, kisléptékű fenntartható gazdálkodási formákat. Alkosson törvényt a föld termőképességének megőrzése érdekében. Őrizze meg és fejlessze országosan az ökológiai alapon működő mintagazdaságokat, amelyeknek egyik, több mint 20 éve működő európai szintű fellegvára a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ. Támogassa a folyamatos erdőborítást biztosító erdőgazdálkodási módszereket, az őshonos fafajok alkalmazását és az invazív idegenhonos fafajok visszaszorítását.

6. Környezetbarát közlekedést, élhető épített környezetet! Olyan szabályozásokat alkosson, amelynek eredményeként csökken az egyéni gépjármű-közlekedés és a közúti áruszállítás teljesítménye, és jelentősen javul a közösségi közlekedés és a vasúti áruszállítás versenyképessége. Ösztönözze a kevésbé környezetszennyező gépjárművek használatát. Kiemelten segítse elő a kerékpáros és gyalogos közlekedés feltételeinek javítását a településeken. A hátrányos helyzetű térségek közlekedési esélyegyenlősége érdekében állítsa vissza a 2012. évi járatritkítás előtti vasúti menetrendet, és tartsa fenn a meglévő mellékvonalakat. Támogassa a települések alkalmazkodását az éghajlatváltozáshoz, így a zöldterületek növelését, a városklíma-szempontok érvényesítését és a meglévő infrastruktúra folyamatos karbantartását. Ösztönözzön az üres és alulhasznosított ingatlanok használatára, valamint az épületek energiatakarékosságot szolgáló korszerűsítésére. Zöldmezős fejlesztések helyett a szelíd, szociális – a városszerkezetet, a hagyományokat, a helyi közösségeket megőrző, azokra támaszkodó – differenciált rehabilitációt támogassa, amelyben részt vesznek az önigazgató lakóközösségek, civil szervezetek és helyi vállalkozások. Egyértelmű és átlátható módon korlátozza a 300 négyzetméternél nagyobb alapterületű újabb kiskereskedelmi létesítmények megnyitását.

7. Ökoszociális költségvetést és adórendszert, zöld fejlesztéspolitikát! Számolja fel a súlyosan piactorzító, illetve a környezetszennyezést fokozó támogatásokat, a környezeti károk költségeit fizettesse meg az okozóval. Szorítsa vissza az adócsalásokat (különös tekintettel a nagy adózókra) és a korrupciót. Az így keletkező többletbevételeket, illetve megtakarításokat elsősorban az oktatásra, az egészségügyre (beleértve a megelőzést is), a környezetvédelemre, a kultúrára, a tudományra, az innovációra, valamint a lakosság biztonságának növelésére (közbiztonság, élelmiszerbiztonság stb.) fordítsa. A 2015. évi költségvetésben – a 2014. évihez viszonyítva – legalább 1000 milliárd forintot csoportosítson át (az uniós forrásokat is beleértve) mindennek megfelelően, 2016-2018-ban pedig további hasonló jellegű átcsoportosításokat hajtson végre. Ne drága és pazarló infrastruktúra-beruházásokra költse az uniós forrásokat, hanem elsődlegesen a társadalmi és környezeti problémák megoldására, illetve megelőzésére. Tegye átláthatóvá a források felhasználását. A társadalmi partnereket intézményesen vonja be a pályázati döntésekbe, a programok ellenőrzésébe. A közbeszerzést tegye környezetbaráttá, és ennek részeként a helyi gazdaságból származó, környezetet kevésbé terhelő termékek élvezzenek elsőbbséget.

8. Tiszta levegőt! Jelentősen gyorsítsa fel a súlyosan egészségkárosító részecskeszennyezés (PM10) csökkentéséről szóló program végrehajtását abból a célból, hogy a légszennyező anyagok koncentrációja vonatkozásában az egészségügyi határértékek túllépésének száma a mérőállomásokon 2017-ben legfeljebb 20 százaléka legyen a 2013. évinek. Kiemelt feladatának tekintse az ultrafinom részecskék számának csökkentését.

9. Jó ökológiai állapotú vizeket, nemet a vízlépcsőkre! Olyan vízügyi politikát valósítson meg, amelynek fő célja vizeink jó ökológiai állapotának biztosítása. A mezőgazdasági vízfelhasználás, a vízi közlekedés és az árvízvédelem ne csökkentse a biológiai sokféleséget. Teremtse meg folyóink és vizes élőhelyeink helyreállításának feltételeit. A vízvisszatartást ne mesterséges tározókban hajtsa végre, hanem mélyfekvésű, rossz termőhelyi adottságú területeken, ami teret adhat a tájgazdálkodás kibontakozásának a mezőgazdasági támogatási rendszerek megfelelő átalakításával. Őrizze meg folyóink hosszirányú átjárhatóságát, ezért ne építsen duzzasztógátakat.

10. Megálljt a biológiai sokféleség csökkenésének! Biztosítsa, hogy a védett területek elsődleges funkciója a természeti értékek megőrzése legyen. Az állami tulajdonban lévő erdőkben, gyepeken és vizes élőhelyeken természetvédelmi kezelést és ne nyereségérdekelt gazdálkodást folytasson. A Natura 2000 területek hosszú távú fenntartása és védelme érdekében természeti értékekre alapozó mezőgazdasági, turisztikai, térségfejlesztési programokat dolgozzon ki és valósítson meg. A nem védett területeken korlátozzon vagy tiltson minden olyan tevékenységet, különösen az eddiginél intenzívebb területhasználatot, amely a jelenlegi természeti helyzethez képest visszalépést jelent, csökkenti a közös jövő alapjául szolgáló biológiai sokféleséget. Indítson élőhely-rehabilitációs programokat is az összefüggő ökológiai hálózat létrehozására az ökoszisztéma-szolgáltatások fenntartása, valamint az éghajlatváltozás hatásainak mérséklése érdekében. A biológiai sokféleség védelmét mint horizontális szempontot érvényesítse a tervezési folyamatokban.

11. Nulla hulladékot! A hulladékgazdálkodás terén mindenekelőtt érvényesítse a hulladék-keletkezés megelőzésének elvét, többek között a termelés és fogyasztás rendszereinek körfolyamatokba kapcsolásával. Segítse elő a silány minőségű és hamar hulladékká váló termékek és csomagolások gyártásának és importjának visszaszorítását. Erősítse meg az újrahasználati rendszereket, támogassa a szervízkapacitásokat. A termékdíjak, a lerakási járulék és a betétdíjak segítségével érje el, hogy minél több hulladékot eltérítsünk a lerakóktól és minél többet hasznosítsunk. Arányos és differenciált háztartási hulladékdíjat vezessen be, amely bünteti a sok hulladék termelését és támogatja a szelektálást és a komposztálást. Biztosítsa annak feltételeit, hogy a mégis keletkező hulladék újrafelhasználásra kerüljön vagy másodnyersanyagként hasznosuljon. Jelentősen gyorsítsa fel az ipari szennyezett területek megtisztítását, valamint a jelenlegi szennyezőforrások felszámolását.

12. Élethosszig tartó környezeti nevelést mindenkinek! A környezeti nevelést és a rendszerszemléletű megközelítést átfogóan építse be az oktatási programokba. Biztosítsa, hogy minden gyerek rendszeresen jusson ki a természetbe tanulmányai során az erdei óvoda, erdei iskola programok és az iskolai foglalkozások keretében, és minden általános iskolás jusson el tanulmányai alatt legalább egy magyarországi nemzeti parkba. A környezeti nevelést és a szemléletformálást érvényesítse a közép- és felsőoktatásban, és végezzen hatékony felvilágosítást a felnőtt lakosság körében is a média fokozott bevonásával és egyéb eszközökkel. Az egészségügyi rendszerben kiemelt szerepet biztosítson a megelőzésnek és az egészséges életmódra ösztönzésnek.

Budapest, 2014. március 12.

Kezdeményezők:
Levegő Munkacsoport, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Magyar Természetvédők Szövetsége, Védegylet

Kezdeményező és csatlakozó szervezetek:
"Zöldike" Környezetvédő Szervezet Szalkszentmárton
„Bihar” Kis- sárréti Civilek Társasága
Beklen Alapítvány
Beretzk Péter Természetvédelmi Klub
Biokultúra Közép-Magyarországi Egyesület
Castanea Környezetvédelmi Egyesület
CEEWEB
Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület
CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület
Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Civil Hálózat
Hidra Természetvédelmi és Ifjúsági Egyesület
KÖRLÁNC Szegedi Munkacsoport
Csermely Környezetvédelmi Egyesület
E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület
Energia és Környezet Alapítvány
Fauna Alapítvány
Fenntarthatóság Felé Egyesület
Gaja Környezetvédő Egyesület
GATE Zöld Klub
Göcsej Természetvédelmi Alapítvány
Greenpeace Magyarország,
Gyermekláncfű Kézműves, Oktatási és Környezetnevelési Egyesület
Hanyi-parti Egyesület
Hatvani Környezetvédő Egyesület
Herman Ottó Természetvédő Kör
Hosszúhetény Természeti Értékeiért Egyesület
Inspiráció Egyesület
Kakucs az Otthonunk Közhasznú Egyesület
Kalocsakörnyéki Környezetvédelmi Egyesület
Keresztúri Társas Kör
Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület
Közép-Magyarországi Zöld Kör
Levegő Munkacsoport
Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány
Magyar Közlekedési Klub
Magyar László Idegenforgalmi Egyesület
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
Magyar Természetvédők Szövetsége
Magyarország Természeti és Kulturális Örökségéért Alapítvány
Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség
Mozgalom az Egészséges Város Környezetéért Társaság
Napóra Klub
Nők a Balatonért Egyesület
Öko-Jász Környezetvédelmi, Környezetgazdálkodási, Kulturális és Turisztikai Egyesület
Ökológiai Stúdió Alapítvány
Ökoszolgálat Alapítvány
Polyán Egyesület
Reflex Környezetvédő Egyesület
Sárvári Környezetvédő és Természetbarát Egyesület
Szigetközi Természetvédelmi Egyesület
Szombathely-Herény Kőrösi Csoma Sándor Természetjáró Környezet és Természetvédő Egyesület
Szövetség az Élő Tiszáért
Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért
Tengri Íjász és Hagyományőrző Egyesület
TerepSzemle Stúdió Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Kulturális Közhasznú Egyesület
Természet és Környezetvédők Solti Egyesülete
Ürömért Egyesület
Védegylet
WWF Magyarország
Zagyva-mente Környezet és Természetvédő Egyesület
Zöld Akció Egyesület
Zöld Kör – a Föld Barátai Magyarország tagja
Zöld Nők


Legfrissebb híreink, cikkeink

Az egyesületi kommunikációról
Az egyesületi kommunikációról
Kedves CSEMETE tagok és csemete közeliek! A Közgyűlésen szó esett az Egyesületen belüli kommunikációról, amin kétségkívül van mit javítani, és vélhetőleg mindig is lesz rajta tökéletesíteni való. Két dolog ennek kapcsán már most is előrelépés lehet....
Tovább »
Tanévkezdési DUGÓelhárítási kampány
Tanévkezdési DUGÓelhárítási kampány
Az iskolakezdés egy rémálom a helyi közlekedésben. Nem biztos, hogy megoldás lesz a „papa vagy mama-taxi” a reggeli és délutáni eljutási versenyben, amikor az iskolák környékén élők sem tudnak saját otthonuk elé leparkolni. Átfutott már az agyadon, hogy amikor elkezdődik az iskola és óvoda TI, KONKRÉTAN mire számíthattok? Lehetn...
Tovább »

Programajánló...

Kis Teleki-virág Vetélkedő 2020 általános iskolásoknak
Kis Teleki-virág Vetélkedő 2020 általános iskolásoknak
A CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Interaktív Természetismereti Tudástárával, valamint a Romániai Magyar Pedagógus Szövetséggel közösen 2020-ban kilencedik alkalommal hirdeti meg általános iskolák számára az Erdély kultúrtörténetével és természeti értékeiv...
Tovább »
Teleki-virág Vetélkedő 2020 középiskolásoknak
Teleki-virág Vetélkedő 2020 középiskolásoknak
A CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Interaktív Természetismereti Tudástárával, valamint a Romániai Magyar Pedagógus Szövetséggel közösen 2020-ban kilencedik alkalommal hirdeti meg középiskolák számára az Erdély kultúrtörténetével és természeti értékeivel ka...
Tovább »

Keresés az oldalon


Terepi bázisok

Élménycentrum

Élménycentrum

Száz apró lépés

Dátum, névnap

2020. október 27., kedd
Szabina napja van

Galériaajánló

Ómassa, gombászat Ómassa, gombászat

Ciprus Ciprus

Mátrai csillagtúra 2020 Mátrai csillagtúra 2020

Bugaci Természetismereti tábor 2020 Bugaci Természetismereti tábor 2020

Bugaci Oktatóközpont felújítása Bugaci Oktatóközpont felújítása


Videóajánló

A CSEMETE bemutatása A CSEMETE bemutatása

Egyesületünk 1987 óta végez természetvédelmi munkákat, szerver környezetvédelmi akciókat, gyerektáborokat, diákprogramok...

Horgásztábor 2008 Horgásztábor 2008

A résztvevők az Atkai-holtág partján megismerkedhetnek a vízi életközösségekkel, természet- és környezetvédelmi problémá...

CSEMETE Munkatábor :) CSEMETE Munkatábor :)

Dalmát tengerparton Dalmát tengerparton

CSEMETE Kék Túra CSEMETE Kék Túra

Másfélmillió lépés Európa szívében. Első leírása Országos Kék Út néven 1926-ból maradt fenn, a jelzés felfestése csaknem...

Hírlevél, újdonságértesítő
Kövessen a Facebookon is


Minden jog fenntartva © 2015-2020
CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület