CSEMETE Alapszabály 2012

2012. július 31.
CSEMETE Alapszabály 2012

A CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület hatályos Alapszabálya.

1. AZ EGYESÜLET ALAPADATAI

1.1.    Az egyesület neve: CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület, röviden „CSEMETE” (továbbiakban: Egyesület).

1.2. Székhelye: Szeged, Boldogasszony sgt. 6.

1.3. Jelképe: Csongrád megye kontúrja előtt egy gulipán és egy homoki nőszirom.

1.4. Bélyegzője: Körmezőben körbe futó „CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület, Szeged” felirat.

1.5. Az Egyesület működési területe: A Magyar Köztársaság, az országos programok mellett közvetlen működési területe Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megye; valamint az Eurorégió keretében a határon átnyúló együttműködések.

1.6. Felügyeleti szerve adóügyekben az Egyesület székhelye szerint illetékes adóhatóság, törvényességi felügyelet körében az ügyészség, költségvetési támogatás felhasználását illetően az Állami Számvevőszék.

2. AZ EGYESÜLET CÉLJA

2.1. Az Egyesület célja, hogy hatékonyan közreműködjön a természet és a környezet védelmében.

2.2. Az Egyesület a természet védelmén nem csak a védetté nyilvánított természeti értékek megóvását érti, hanem tevékenysége kiterjed a nem védett fajok és területek, az egész természet megőrzési és gazdálkodási problémáira, a természethez való korszerű, humánus viszony kialakítására.

2.3. Tevékenységével szolgálja az egész természet minőségének javítását, a természetes rendszerek fenntartását biztosító környezetvédelmi intézkedések betartását és betartatását.

2.4. Az Egyesület tudományos, kutatási, nevelési, oktatási, képességfejlesztési, ismeretterjesztési, a kulturális örökség megóvását célzó, természetvédelmi, állatvédelmi, környezetvédelmi, gyermek és ifjúságvédelmi, fogyasztóvédelmi valamint az euroatlanti integráció erősítését célzó közhasznú tevékenységet végez.. Az Egyesület természetvédelmi tevékenysége folytatásával olyan közfeladatot lát el, amely a természetvédelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) rendelkezése alapján állami feladatnak minősül:
- részt vesz az 53. §. (1) bekezdésben leírt Nemzeti Természetvédelmi Alapterv végrehajtásában (kutatási tevékenység, oktatás, ismeretterjesztés, védett- és fokozottan védett növény- és állatfajok védelme),
- az 56. §. c) és d) alapján kutatási tevékenységet végez,
- 56. §. i) alapján oktatási és ismeretterjesztési tevékenységet folytat.

2.5. Az Egyesület közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhet.

3. AZ EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGI KÖRE, FELADATAI

3.1. A CSEMETE elősegíti működési területén található természeti értékek védelmét, a természeti értékek megismerését és azok bemutatását, részt vállal a természet- és környezetvédelem feladatainak megoldásában, figyelemmel kíséri a természeti források ésszerű hasznosításának alkalmazását.

3.2. A CSEMETE támogatja a működési területén folyó természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos tudományos kutatásokat, elsősorban tagjai tudományos tevékenysége révén.

3.3. A CSEMETE a környezeti nevelés hatékonyságának növelése és a Nemzeti Alaptanterv (NAT) célkitűzései megvalósulásának érdekében előmozdítja a természetvédelem feladatait ismertető előadások tartását, publikációk, kiadványok megjelentetését, konferenciák szervezését, valamint az ifjúság korszerű természetvédelmi szemléletre és annak megfelelő magatartásra való nevelését. Ennek érdekében kapcsolatot épít ki a működési területe oktatási és közművelődési intézményeivel, társadalmi szervezeteivel.

3.4. A CSEMETE együttműködik a természetvédelem területén tevékenykedő állami és társadalmi szervekkel. A kialakítandó együttműködés keretében mozgósítja tagjait, hogy önkéntesen vállalt társadalmi munkával igyekezzék minél hatékonyabbá tenni az állami és társadalmi szervek tevékenységét a természetvédelem területén.

3.5. Az Egyesület segítse elő a természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, rendelkezések megvalósulását, azok megismertetésén, illetve végrehajtásuk figyelemmel kísérésén keresztül.

3.6. Dolgozzon ki javaslatokat a természetvédelmi feladatok megoldására és azok megoldásában vállaljon aktív tevékenységet. Kezdeményezzen társadalmi akciókat működési területe természetvédelmi értékeinek megőrzésére, gyarapítására.

3.7. A CSEMETE vállaljon szerepet a közvélemény tájékoztatásában, munkájával tegye vonzóvá céljait és tevékenységét.

3.8. Kapcsolódjon be a nemzetközi szervezetek természetvédelemmel, környezeti neveléssel foglalkozó tevékenységeibe.

3.9. Az Egyesület legyen demokratikus fóruma természet- és környezetvédelemmel foglalkozó észrevételeknek, javaslatoknak, amelyeket szükség szerint továbbítson az illetékes szakmai, állami és társadalmi szervezetek felé.

3.10. Szakosztályai segítségével aktívan vegyen részt a Nemzeti Környezetvédelmi Program céljainak sikeres megvalósulásában.

3.11. Az egyesület céljait tudományos kutatási és környezeti nevelési programok indításával valósítja meg, oktatási és nevelési projekteket dolgoz ki, valamint ifjúsági, kulturális, egészségnevelési, tömegsport, illetve egyéb rendezvényeket szervez.

3.12. Az egyesület a tulajdonában lévő ingó és ingatlan vagyontárgyakat környezet- és természetvédelmi feladatok megvalósításához bérbe, ki- illetve kölcsön adhatja.

4. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

4.1. Az Egyesület a következő tagsági formákat ismeri el:
    - (egyéni) tag
    - pártoló tag
    - tiszteletbeli tag
    - tagcsoportok (ld. 6.7. pont).
4.2. Tagként felvehető minden magyar állampolgár, aki belépési nyilatkozatban aláírásával vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az egyesület munkájában és az Alapszabályban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el, rendszeresen fizeti a tagdíjat. Az Egyesületbe való belépés önkéntes. Kiskorú állampolgár is felvehető az Egyesületbe. Nem magyar állampolgár felvételéhez az Elnökségnek kell hozzájárulnia.

4.3. Az Egyesület tiszteletbeli tagjává választható az a személy, aki a természetvédelem terén kimagasló érdemeket szerzett. A tiszteletbeli tagokat a Közgyűlés választja. A tiszteletbeli tagok tagdíjat nem kötelesek fizetni.

4.4. Az Egyesület pártoló tagságot szervezhet. Pártoló tagként felvehető az, aki a belépési nyilatkozatban vállalja az Egyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatását. Pártoló tag jogi személy is lehet.

4.5. Az egyesületi tagság a tagfelvétellel kezdődik. Az egyesületi tagság megszűnik:
    - önkéntes kilépéssel,
    - a tagdíj, illetve a vállat anyagi támogatás fizetésének 6 hónapnál hosszabb idejű elmulasztásával,
    - a tag halálával (törléssel),
    - fegyelmi büntetésként kizárással.

4.6. Az egyesületi tagok felvétele az Elnökség hatáskörébe tartozik. Ez a jogkör az elnökségi tagokra vagy az Egyesület más szervére átruházható. Az Egyesület tagjairól nyilvántartást vezet, tagjait tagsági igazolvánnyal látja el.

5. AZ EGYESÜLETI TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

5.1. Az egyesület tagjainak jogai:
    - részt vehet az Egyesület rendezvényein,
    - a tagok bármely tisztségre megválaszthatók, de a képviselettel járó tisztségre csak nagykorúság és büntetlen előélet esetén,
    - részt vehet - jogi tag és tagcsoport képviselője útján - a közgyűlés munkájában,
    - véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az Egyesületet érintő bármely kérdésben, az Egyesület felügyelő szervénél indítványozhatja az Egyesület jogszabályba illetőleg az Egyesület Alapszabályába vagy más szabályzatába ütköző határozatok megszűntetését,
    - részesülhet az Egyesület által biztosított kedvezményekben,
    - az Egyesület vagyontárgyait külön megállapított szabályok szerint használhatja,
    - jogosult az Egyesület működéséről és anyagi helyzetéről az éves beszámolás keretében az Elnökségtől felvilágosítást kérni és kapni.5.2. Az Egyesület tagjainak kötelességei:
    - az Alapszabály betartása, az Egyesület vezető szervei határozatának végrehajtása,
    - a tagsági díj fizetése, melynek összegét a Közgyűlés határozza meg,
- az Egyesület vagyonának megóvása,
    - az Egyesületi célok előmozdítása érdekében lehetőségeihez és képességeihez mérten rendszeres egyesületi munka kifejtése,
- a természet- és környezetvédelmi szabályok, etikai normák betartása és betartatása.

6. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE

6.1. A Közgyűlés

6.1.1. Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés az egyéni tagok valamint a jogi személy tagok képviselőinek és a tagcsoportok képviselőinek összessége. A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni. Közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha a tagok egyharmada ezt írásban kéri a napirendi pontok megjelölésével, vagy ha a felügyeleti szerv azt írásban indítványozza. A Közgyűlést az elnök hívja össze, a napirendi pontokról előzetesen legalább 15 nappal írásban tájékoztatva a tagokat. Szabályellenes működés észlelése esetén az Ellenőrző Bizottság elnöke is összehívhatja a közgyűlést.

6.1.2. A Közgyűlés nyilvános. A Közgyűlés határozatképes, ha a tagok 50%-a + 1 fő jelen van. Határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlés 30 napon belül történő másodszori összehívása során az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

6.1.3. A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással, általában egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Kétharmados többség szükséges az Egyesület feloszlatásának valamint más egyesülettel történő egyesülésének kimondásához és az Alapszabály módosításához. Titkos szavazást kell elrendelni, ha azt a jelenlévők fele kéri. Személyi kérdésekben titkos szavazás dönt. Ez a szavazásra vonatkozó szabály érvényes az Egyesület minden szervére.

6.1.4. Az elnök zárt ülést rendelhet el személyiségi jogok védelme, illetve stratégiai döntések meghozatala végett.


6.1.5. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
    - az Egyesület megalakulásának, megszűnésének, más egyesülettel történő egyesülésének kimondása, döntés egyesületi szövetségbe történő belépésről és kilépésről,
    - az Alapszabály megállapítása és módosítása,
    - a tiszteletbeli elnök(ök), az elnökségi tagok (ld. 6.3.2. pont), az Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása,
    - szakosztály létrehozása és megszüntetése,
    - a tagsági díj illetőleg a pártoló tagok anyagi hozzájárulása minimális összegének maghatározása,
- az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság beszámolójának valamint a közhasznúsági jelentés elfogadása, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel,
- az Egyesület általános, éves pénzügyi- és munkatervének elfogadása,
- az Elnökség döntéseivel szemben beadott fellebbezésekkel kapcsolatos határozathozatal,
- a kiemelkedő természetvédelmi munkát végző személyek vagy csoportok elismerésére kitüntetések alapítása és adományozása.

6.1.6. A Közgyűlést az általa megválasztott levezető elnök vezeti. A Közgyűlésen jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet két résztvevő hitelesít aláírásával. A jegyzőkönyvet a titkár vagy az általa megbízott személy vezeti, melyben szerepelnek a Közgyűlés határozatai, tartalmazva a döntések tartalmát, időpontját, helyét és hatályát, a döntést támogatók és ellenzők arányát (ha lehetséges személyét).

6.1.7. A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek a Ptk. 685. §. b) pontja szerinti közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozója) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatási keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeni szolgáltatás, illetve a tagnak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. A vezető tisztségviselő(nek jelölt személy) köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, ha ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.


6.2. A tiszteletbeli elnök

6.2.1. A tiszteletbeli elnökö(ke)t a közgyűlés határozatlan időre választja a természetvédelem ügyéért és az Egyesületért kiemelkedően tevékenykedő tagok köréből.


6.3. Az Elnökség

6.3.1. Az Egyesület tevékenységét és a gyakorlati munkát a közgyűlések között a 9 tagú Elnökség végzi, irányítja, ellenőrzi. Az Elnökség az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve. Az Elnökség feladatait az Alapszabálynak és a Közgyűlés határozatainak megfelelően végzi. Az Elnökség jogosult dönteni minden olyan kérdésben, melyet az Alapszabály nem utal a Közgyűlés vagy más szerv hatáskörébe. Az Elnökség évente legalább 6 alkalommal ülésezik. Az üléseket az elnök hívja össze, az ülés időpontjáról, helyéről és a napirendi pontokról előzetesen írásban tájékoztatva az érintetteket, az ülés előtt legalább 7 nappal. Az ülések nyilvánosak. Az elnök zárt ülést rendelhet el személyiségi jogok védelme, illetve stratégiai döntések meghozatala végett. Az Elnökség tagjainak 50%-ot meghaladó jelenléte esetén határozatképes. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek a Ptk. 685. §. b) pontja szerinti közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozója) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatási keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeni szolgáltatás, illetve a tagnak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
Az Elnökség ülésén jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet két részvevő hitelesít aláírásával. A jegyzőkönyvet a titkár vagy az általa megbízott személy vezeti, melyben szerepelnek az ülés határozatai, tartalmazva a döntések tartalmát, időpontját, helyét és hatályát, a döntést támogatók és ellenzők arányát (ha lehetséges személyét).

6.3.2. Az Elnökség tagjai:
    - az elnök (1 fő),
    - az ügyvezető elnök (1 fő),
    - a társelnökök (3 fő),
    - elnökségi tagok (3 fő),
    - titkár (1 fő).

6.3.3. Az Elnökség tagjait a közgyűlés választja 4 évre. Elnökségi tag lehet az az egyesületi tag, aki nagykorú, büntetlen előéletű és vállalja a megbízatását. Nem lehet az Elnökség elnöke, alelnöke, ügyvezető elnöke, titkára vagy tagja az személy, aki olyan  közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki, ezen közhasznú szervezet megszűntét követő két évig. Az Elnökség tagjai nem lehetnek egymásnak közeli hozzátartozói. Az Elnökség tagjainak nyilatkozatot kell tenni, hogy a 2011. évi CLXXV törvény 38. §-ában foglalt összeférhetetlenség nem áll fenn. Az elnökégi tagság megszűnik:
    - önkéntes lemondással,
    - elhalálozással,
    - az Egyesületből való kilépéssel,
    - leváltással, a Közgyűlés leválthatja az elnökségi tagot, ha a tagok harmada azt a közgyűlés előtt írásban kéri, és a leváltást a közgyűlés 50%-a + 1 fő megszavazza.

6.3.4. Az Elnökség feladata és hatásköre:
    - az Egyesület tevékenységének irányítása,
    - az Egyesület működéséhez szükséges feltételek megteremtése, programok szervezése és lebonyolítása,
    - bizottságok (kivéve Ellenőrző Bizottság) létrehozása, megszűntetése,
    - a bizottságok tisztségviselőinek és tagjainak (kivéve az Ellenőrző Bizottság), továbbá a szakosztályok tisztségviselőinek négy évre szóló megbízása, az adott testületek tagjai véleményének figyelembe vételével, a megbízatások visszavonása, ha a tisztségviselő tisztségéből eredő vállat feladatainak folyamatosan nem tesz eleget,
    - az Egyesület költségvetési tervezetének előterjesztése a Közgyűlés felé, a gazdálkodásról valamint az Egyesület éves tevékenységről való beszámolás a Közgyűlés előtt, a közhasznúsági jelentés elkészítése, mely tartalmazza a következőket: számviteli beszámoló, beszámoló a költségvetési támogatás felhasználásáról, beszámoló a vagyongazdálkodásról, a cél szerinti juttatások és egyéb állami támogatások felhasználásáról, vezetők juttatásairól, közhasznú tevékenységről,
    - a Közgyűlés előkészítése,
    - a szakosztályok beszámoltatása,
    - a fegyelmi szabályzat elkészítése, fegyelmi jogkör gyakorlása másodfokon,
    - a fejlesztési tervek jóváhagyása,
    - a tudományos tanács, bizottságok tagjainak felkérése,
    - az egyesület szervezeti és működési szabályzatának megállapítása,
    - alapítvány, gazdasági társaság létesítése illetve döntés ez utóbbi végelszámolással történő megszűntetéséről,
- a Közgyűlés által alapított elismerések és díjak odaítélése.
Az Elnökség feladatait az Alapszabály rendelkezései valamint a Közgyűlés határozatai szabják meg. Tevékenységéről köteles a Közgyűlésnek évente számot adni.


6.3.5. Az elnök

6.3.5.1. Vezeti és szervezi az Elnökség munkáját, képviseli az Egyesületet. Összehívja a Közgyűlést.

6.3.6. Az ügyvezető elnök

6.3.6.1. Feladatai:
    - megbízása alapján helyettesíti az elnököt, képviseli az Egyesületet
    - irányítja és ellenőrzi az Egyesület tevékenységét, irányítja az Egyesület gazdálkodását, utalványozási jogot gyakorol,
    - munkáltatói jogkört gyakorol a jogszabályokban meghatározott feltételek szerint,
    - intézkedik és dönt a Közgyűlés vagy az Elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben,
    - rendszeresen és tevékenyen részt vesz az Egyesület feladatainak meghatározásában és megvalósításában, a határozatok előkészítésében és végrehajtásában,
    - jogosult és köteles az Egyesületet érintő körülményeket figyelemmel kísérni, azokkal kapcsolatban javaslatait, észrevételeit az Elnökség felé terjeszteni,
    - felelős a gazdasági, pénzügyi és egyéb kérdésekben hozott határozatokért,
    - gondoskodik arról hogy a gazdasági ügyintézés mindenkor a törvényeknek és rendelkezéseknek megfelelően történjen, ügyel a költségvetés szabályszerű végrehajtására és elősegíti a takarékos gazdálkodást,
    - részt vesz az éves pénzügyi terv előkészítésében,
    - az Elnökség részére beszámolót készít az egyesület gazdasági, pénzügyi tevékenységéről,
    - kapcsolatot tart a gazdálkodó és felügyeleti szervekkel
- összefogja az egyesület pályázati tevékenységét.

6.3.7. A társelnökök

6.3.7.1. Feladataik: Segítik az elnök és az ügyvezető elnök tevékenységét, megbízásuk alapján helyettesítik azokat, képviselik az Egyesületet, utalványozási jogokat gyakorolnak.

6.3.8. Elnökségi tagok

6.3.8.1. Feladatuk: részt vesznek az Elnökség munkájában.

6.3.9. Titkár

6.3.9.1. Feladata:
- koordinálja a szakosztályok tevékenységét, képviseli az Egyesületet
- részt vesz az Egyesület feladatainak meghatározásában és megvalósításában, a határozatok előkészítésében és meghozatalában, utalványozási jogkört gyakorol,
- előkészíti a Közgyűlésre az egyesületi beszámolót és előkészíti a határozati javaslatokat,
- jogosult és köteles az Egyesületet érintő körülményeket, észrevételeket figyelemmel kísérni, azokkal kapcsolatban javaslatokat terjeszt az Elnökség elé,
- felelős a gazdasági, pénzügyi és egyéb kérdésekben hozott határozatok végrehajtásáért.

6.4. Az Ellenőrző Bizottság

6.4.1. A három fős Ellenőrző Bizottság (továbbiakban: EB) az egyesület elkülönült felügyeleti szerve. Közvetlen felügyeletét az Egyesület közgyűlése gyakorolja, az EB a közgyűlésnek felelős tevékenységéért. Az EB egy elnökből és két bizottsági tagból áll. Az elnököt saját hatáskörében választja meg. Nem lehet az EB tagja vagy könyvvizsgálója az a személy, aki olyan  közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki, ezen közhasznú szervezet megszűntét követő két évig, nem lehetnek egymásnak illetve az Elnökség tagjainak közeli hozzátartozói. Tagjainak nyilatkozatot kell tenni, hogy a 2011. évi CLXXV. törvény 38. §-ában foglalt összeférhetetlenség nem áll fenn.. Az EB tagjai vagy a könyvvizsgálók más választott egyesületi tisztséget nem tölthetnek be, az Egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem állhatnak, nem részesülhetnek az Egyesület cél szerinti juttatásaiból -  kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeni szolgáltatásokat és a tagnak a tagsági jogviszony után nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást - és nem lehetnek az előbb említett személyek hozzátartozói.

6.4.2. Félévente legalább egyszer általános belső ellenőrzést végez, amely kiterjed az Elnökség tevékenységére, az alapszabály szerinti működésre, a határozatok betartására, gazdasági és pénzügyi tevékenység szabályszerűségére  és minden más tevékenységre. Ellenőrzi a tagsági díj befizetését, a bevételezéseket és azok felhasználását. A tisztségviselőktől beszámolót kérhet, szabadon beletekinthet az Egyesület irataiba és könyvelésébe. Az EB évente legalább két alkalommal ülésezik, az üléseket az elnök hívja össze, az ülés időpontjáról, helyéről és a napirendi pontokról előzetesen írásban tájékoztatva a tagokat. Az EB tagjainak 50%-ot meghaladó jelenléte esetén határozatképes. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

6.4.3. Az EB tagjai az Elnökség munkájában tanácskozási joggal részt vehetnek. Az EB  észrevételeiről, javaslatairól köteles írásban tájékoztatni az Elnökséget, szükség esetén a felügyeleti szerveket is, ha az Egyesület működése során olyan szabálysértést vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő eseményt (mulasztást) észlelnek, amelynek megszűntetésére  vagy következményeinek elhárítására, illetve enyhítésére az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé, vagy a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. Kötelezi az Elnökséget a hibák javítására. Ha az Elnökség ezt 30 napon belül nem teljesíti, köteles saját hatáskörében Közgyűlést összehívni, az általános szabályok szerint. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az EB köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

6.4.4. Tevékenységéről évente beszámolót készít a közgyűlés részére.


6.4.6. Saját szervezeti és működési szabályzat alapján dolgozik.

6.5. A fegyelmi bizottság

6.5.1. Az egyesületben három fős fegyelmi bizottság működik, amely egy elnökből és két bizottsági tagból áll. Határozatképességéhez tagjainak 50%-ot meghaladó jelenléte szükséges.

6.5.2. A fegyelmi bizottság az Egyesület szabályzata szerint a hatáskörébe tartozó fegyelmi ügyekben lefolytatja az eljárást, határozatokat hoz. Működésére az Egyesület fegyelmi szabályzatának előírásai az irányadók.

6.5.3. A fegyelmi jogkört első fokon a fegyelmi bizottság elnöke vagy az általa megbízott fegyelmi bizottsági tag gyakorolja.

6.5.4. A fegyelmi bizottság jár el minden egyesületi tag fegyelmi ügyében. Kivételt képeznek az egyesület elnökségi tagjai, akiknél a fegyelmi jogkört az egyesület elnöksége gyakorolja.

6.5.5. Fegyelmi ügyekben fellebbezni másodfokon az elnök, harmadfokon a Közgyűlés felé lehet, az elnök esetében másodfokon a Közgyűlés felé.


6.6. Szakosztályok

6.6.1. Az Egyesület szervezetében az igényeknek és lehetőségeknek megfelelően szakosztályok működhetnek. Legalább 10 egyesületi tag kérelmezheti szakosztály alapítását, melyet az Elnökség javaslata alapján a Közgyűlés alapít vagy szüntet meg. A szakosztályt a szakosztályi titkár irányítja, akit a szakosztályi tagok javaslatának figyelembe vételével az Elnökség nevez ki.

6.7. Tagcsoportok

6.7.1. Az Egyesületbe beléphetnek az Egyesület alapszabályát és célkitűzéseit elfogadó más csoportok, csoportosulások, egyesületek, szakkörök, társaságok. Tagdíjukat csoportként (nem személyenként) fizetik. Tevékenységükkel csak a közgyűlés felé tartoznak felelősséggel.

6.8. Bizottságok

6.8.1. Az Egyesület feladatainak eredményesebb megvalósítása érdekében az Elnökség az Egyesület tagjai sorából szükség szerint bizottságokat hozhat létre, illetve működtethet. A bizottságok vezetőjét és tagjait az Elnökség bízza meg adott feladat elvégzésére, de maximum négy évre. A bizottságok az Elnökség irányítása és ellenőrzése mellett az Egyesület munkaprogramjával egyeztetett munkaterv alapján öntevékenyen működnek.


6.9. Tudományos Tanács

6.9.1. Az Egyesület tudományos tanácsot alakíthat, amely az Elnökség tudományos tanácsadó testülete. A tudományos tanács feladata az Egyesület szakmai, tudományos tevékenységének segítése, a felmerülő szakmai problémák megoldására javaslatok kidolgozása. A tanács tagjait az Elnökség kéri fel az Egyesület tagjai vagy külső szaktekintélyek közül. Létszámát az Elnökség határozza meg. Vitás kérdésekben a tanács szótöbbséggel dönt.

6.10. Egyéb szervek

6.10.1. Az Egyesület Elnöksége a működéssel kapcsolatos operatív feladatok, az ügyintézés ellátására apparátust hozhat létre. Az apparátus székhelye az Iroda. Irányítását az irodavezető látja el, akit az elnökség nevez ki, illetve határozza meg feladatkörét. Az iroda munkáját az Elnökség felügyeli, a munkáltatói jogokat az ügyvezető elnök gyakorolja.

7. AZ EGYESÜLET ANYAGI FORRÁSAI ÉS GAZDÁLKODÁSA

7.1. Az Egyesület bevételei:
    - tagsági díj,
    - természetes és jogi személyek anyagi támogatása, hagyatéka,
    - az Egyesület célkitűzéseit támogató céltámogatások, pályázatok,
    - jogi személyek, állami és társadalmi szervek támogatásai,
    - közhasznú tevékenység folytatása kapcsán megszerzett bevételei,
    - olyan vállalkozási tevékenységek bevételei, melyek a közhasznú tevékenység céljainak elérése érdekében történnek, az egyesület célkitűzéseivel összhangban, azokat nem veszélyeztetve,
- a vagyon hozadéka,
- egyéb bevételek.


7.2. Az Egyesület kiadásai

7.2.1. Az Egyesület kiadásai az alapszabályban meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos kiadások, úgy mint:
    - programok, akciók, kiadványok kiadásai
    - működési költségek
    - vállalkozási tevékenység költségei
    - egyéb kiadások.

7.2.2. Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, hanem azt jelen Alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységének ellátására fordítja.

7.3. Az Egyesület gazdálkodása

7.3.1. Az Egyesület éves költségvetés alapján dolgozik. Cél szerinti tevékenységből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván.

7.3.2. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok csak tagdíjat kötelesek fizetni, saját vagyonukkal az egyesület tartozásaiért nem felelnek.

7.3.3. Az egyesület pénzeszközeit pénzintézeti számlán kezeli. A bankszámlák felett mindenkor két-két fő közösen rendelkezik, az Elnökség által meghatalmazott pénzintézeti aláírói körből.


8. AZ EGYESÜLET MŰKÖDÉSE

8.1. Nyilvántartások vezetése, a határozatok nyilvánosságra hozatala

8.1.1. A Közgyűlés és az Elnökség határozatait tartalmazó jegyzőkönyveket az Iroda a Szervezeti és Működési Szabályzat alapján tartja nyilván. A nyilvántartásban szerepelnek a Közgyűlés és az Elnökség határozatai (külön-külön), tartalmazva a döntések tartalmát, időpontját, helyét és hatályát, a döntést támogatók és ellenzők arányát (ha lehetséges személyét).

8.1.2. A Közgyűlés és az Elnökség határozatait, az éves beszámolókat a szervezeti egységek vezetői megkapják illetve azok az Iroda faliújságján kifüggesztésre kerülnek. Személyi kérdésben érintettek a hozott döntésről írásbeli értesítést kapnak. Az éves közhasznúsági jelentéséről bárki - saját költségére - másolatot készíthet.

8.1.3. Az Egyesület működésével kapcsolatos valamennyi iratba az Iroda - az ügyvezető elnökkel történő előzetes egyeztetés alapján - a betekintést lehetővé teszi. Az Egyesület működésével, szolgáltatásainak igénybevétele módjával kapcsolatos információk közléséért az Iroda felelős..
8.2. Az Egyesület működését, az Elnökség, a tisztségviselők, a bizottságok és a szakosztályok feladatát és működését érintő, az Alapszabályban részletesen nem szabályozott alapvető kérdéseket az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. A Szervezeti és Működési Szabályzat nem állhat ellentétben az Egyesület Alapszabályával.
 9. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE

9.1. Az Egyesület megszűnik:
    - ha feloszlását a Közgyűlés kétharmados többséggel kimondja,
    - ha más egyesülettel egyesül,
    - ha a felügyeleti szerv feloszlatja,
    - ha a felügyeleti szerv megállapítja megszűnését.

9.2. Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik. Amennyiben a vagyonról a Közgyűlés nem rendelkezik, illetve ha az Egyesület feloszlással szűnik meg vagy a felügyeleti szervek állapítják meg megszűnését, vagyona a hitelezők kielégítése után „Természet Szolgálatában” Alapítványra száll. Az Egyesület vagyona fel nem osztható, el nem ajándékozható. Ha az Egyesület más egyesülettel történő egyesülés miatt szűnik meg, vagyona az újonnan létrejött egyesületre száll. Ha a Közgyűlés illetve a felügyeleti szerv másképpen  nem rendelkezik, a megszűnéssel kapcsolatos feladatokat az Elnökség látja el.


10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10.1. Az Egyesület jogi személy, melyet az Egyesület elnöke, ügyvezető elnöke, társelnökei és titkára képviselnek. Konkrét esetekben a fenti személyek megbízást adhatnak bármely egyesületi tagnak az Egyesület képviseletére.

10.2. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak támogatást nem nyújt.

10.3. Az Egyesület jelen alapszabálya szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a 2011. évi CLXXV. törvény 28., 29., 30. § előírásai szerint nyilvánosságra hozza.

10.4. Az Egyesület működésével kapcsolatos – az Alapszabály által nem részletezett kérdésekben a 2011. évi CLXXV. törvény, továbbá a Ptk. ide vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Az Alapszabályt a CSEMETE Közgyűlés 2012. május 25-én elfogadta.


Legfrissebb híreink, cikkeink

Szeged Klímastratégiája - Lakossági véleményezésre
Szeged Klímastratégiája - Lakossági véleményezésre
A klímaváltozás tényével nap mint nap szembesülhetünk már, nem csupán a távoli tájakon tapasztalható drasztikus változások és időjárási katasztrófák kapcsán, de sajnos saját közvetlen környezetünk jelenségein keresztül is. Elmaradó telek, extrém erős szélviharok, pár perc alatt pecsenyére égő bőr a napon – lakóhelyünk sem marad ...
Tovább »
Tanévkezdési DUGÓelhárítási kampány
Tanévkezdési DUGÓelhárítási kampány
Az iskolakezdés egy rémálom a helyi közlekedésben. Nem biztos, hogy megoldás lesz a „papa vagy mama-taxi” a reggeli és délutáni eljutási versenyben, amikor az iskolák környékén élők sem tudnak saját otthonuk elé leparkolni. Átfutott már az agyadon, hogy amikor elkezdődik az iskola és óvoda TI, KONKRÉTAN mire számíthattok? Lehetn...
Tovább »

Programajánló...

Kis Teleki-virág Vetélkedő 2020 általános iskolásoknak
Kis Teleki-virág Vetélkedő 2020 általános iskolásoknak
A CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Interaktív Természetismereti Tudástárával, valamint a Romániai Magyar Pedagógus Szövetséggel közösen 2020-ban kilencedik alkalommal hirdeti meg általános iskolák számára az Erdély kultúrtörténetével és természeti értékeiv...
Tovább »
Teleki-virág Vetélkedő 2020 középiskolásoknak
Teleki-virág Vetélkedő 2020 középiskolásoknak
A CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Interaktív Természetismereti Tudástárával, valamint a Romániai Magyar Pedagógus Szövetséggel közösen 2020-ban kilencedik alkalommal hirdeti meg középiskolák számára az Erdély kultúrtörténetével és természeti értékeivel ka...
Tovább »

Keresés az oldalon


Terepi bázisok

Élménycentrum

Élménycentrum

Száz apró lépés

Szeged Klímastratégiája

Szeged Klímastratégiája - KEHOP-1.2.1-18-2018-00008

Dátum, névnap

2020. december 02., szerda
Melinda napja van

Galériaajánló

Őrségi gombásztúra 2020 Őrségi gombásztúra 2020

Erdély, bemutató képek 2020-21 Erdély, bemutató képek 2020-21

Ómassa, gombászat Ómassa, gombászat

Ciprus Ciprus

Mátrai csillagtúra 2020 Mátrai csillagtúra 2020


Videóajánló

A CSEMETE bemutatása A CSEMETE bemutatása

Egyesületünk 1987 óta végez természetvédelmi munkákat, szerver környezetvédelmi akciókat, gyerektáborokat, diákprogramok...

Horgásztábor 2008 Horgásztábor 2008

A résztvevők az Atkai-holtág partján megismerkedhetnek a vízi életközösségekkel, természet- és környezetvédelmi problémá...

CSEMETE Munkatábor :) CSEMETE Munkatábor :)

Dalmát tengerparton Dalmát tengerparton

CSEMETE Kék Túra CSEMETE Kék Túra

Másfélmillió lépés Európa szívében. Első leírása Országos Kék Út néven 1926-ból maradt fenn, a jelzés felfestése csaknem...

Hírlevél, újdonságértesítő
Kövessen a Facebookon is


Minden jog fenntartva © 2015-2020
CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület