EFOP-3.3.6-17-2017-00014

Projektadatok

 
 
 

Projekt adatok:

  1. Kedvezményezett neve: CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület
  2. A szerződött támogatás összege: 300 000 000 HUF
  3. A támogatás mértéke: 100 %
  4. A projekt tartalmának bemutatása:

A SZEGEDI Tudományegyetemen létrehozott Tudáskapu ad otthont a programban kialakított Élménycentrumnak, amely a hagyományok őrzésével és bemutatásával, de a modern technika alkalmazásával is szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy a nagyközönség könnyebben, szakszerűbben és élményszerűen tudjon eligazodni a természettudományok érdekes és változó világában. A látogatókat növény- állat és kőzettani védett gyűjtemény, „Próbáld ki” laboratórium, 7000 kötetes, ritkaságokat őrző könyvtár, és kipróbálható kísérleti és kutatási eszközök gazdag tárháza várja. Programkínálatunkban a résztvevő diákok önmaguk is részesei a vizsgálódásoknak, aktívan szerezhetnek információkat egy-egy tudományterületről. A kutatók által használt eszközökkel végeznek kísérleteket, vizsgálatokat élményszerűen, játékosan. A résztvevők bepillanthatnak a fizika, a földrajz, kémia, zoológia, ökológia, mikrobiológia, genetika, botanika és az informatika rejtelmeibe a tudomány mindennapi, gyakorlati vonatkozásaiba. A program a CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület vezetésével, a Szegedi Tudományegyetem és az ELI-ALPS lézerközpont partnerségével valósul meg.

  1. A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. október 31.
  2. A projekt módosított befejezési dátuma: 2020. január 31.

A tudomány a jövő szolgálatában - természettudományos programok a SZTE Interaktív Természetismereti Tudástárában

A természettudományok életünk minden színterén jelen vannak, a mindennapok csodái tudományos jelenségek, melyekre olykor csak rácsodálkozunk. Programkínálatunkban e jelenségek kerülnek a figyelem középpontjába. A programban résztvevő diákok önmaguk is részesei lehetnek a vizsgálódásoknak, nem külső szemlélőként szereznek információkat egy-egy tudományterületről, hanem ők maguk aktív részesei az érdekes kísérleteknek. A kutatók által használt eszközökkel végeznek vizsgálatokat élményszerűen, játékosan. Az idelátogatók bepillanthatnak a fizika, a földrajz, kémia, zoológia, ökológia, mikrobiológia, genetika, botanika és az informatika rejtelmeibe és az alkalmazott tudomány mindennapi gyakorlati vonatkozásaiba.

Biológia tudományterület

Az ökológiai foglalkozások alkalmával a résztvevő diákok megismerkedhetnek biológiai diverzitás fontosságával, szerepével a mindennapjainkban. Áttekintjük a legfontosabb természetvédelmi problémákat melyek az egész bioszférát érintik. A diákok interaktív részvételükkel megismerik a természetvédelmi biológiai tudományos vizsgálatok menetét. A biológiai sokféleség vizsgálatával betekintést nyújtunk a biodiverzitás elemzésének szerteágazó lehetőségeibe a biológiai szerveződés különböző szintjein. A diákok vizsgálják az ízeltlábúak változatosságát, személyes élményekre, tapasztalatokra tesznek szert, terepi és laboratóriumi vizsgálatokat végeznek. Továbbá szeretnénk bemutatni, hogy az élőlények hogyan készülnek fel a télre, milyen változásokat tapasztalhatunk a természetben. A növények aktív helyváltoztató mozgásra nem képesek, ezért kénytelenek a környezetükhöz alkalmazkodni. Bemutatjuk, hogy habitusukban és belső felépítésükben az alkalmazkodás hol érhető tetten. Napjainkban a gyógynövények ismerete és használata reneszánszát éli. Megismerkedünk az alapvető gyógynövényekkel és felhasználásuk módjaival, hangsúlyozzuk a biogazdálkodás fontosságát. A genetika tudományterülete az élő egyedek közötti változatosság bemutatására vállalkozik, vizsgálják a gének és környezet szerepét a tulajdonságok meghatározásában. Gyűjteményi anyag tanulmányozásán keresztül szemléltetik a tulajdonságok öröklődését, betekinthetnek a sejtek, a kromoszómák világába. Az emberi szervezet tanulmányozásakor anatómiai, szövettani és élettani ismeretek átadására kerül sor. Foglalkozunk a globális környezeti problémákkal, köztük az éghajlattani, energetikai, geológiai kérdésekkel.

Kémia tudományterület

Összekapcsoljuk a newton-i mozgásegyenleteket a molekulák világával, a legegyszerűbb szögelfordulástól a biológiai membránok önszerveződéséig, a gyógyszermolekulák, és célfehérjék közötti kölcsönhatások felderítéséig. Bemutatjuk, hogyan tudjuk kezelni a molekulák szerkezetét, milyen közelítéseket alkalmazunk és ezeknek milyen hatása van a számolási folyamatra. Foglalkozunk a legismertebb mérgekkel, azok szerkezetével, élettani hatásukkal. Az energiaitalok rendszeres fogyasztása napjainkban az általános és középiskolás gyerekek körében egyre általánosabb, ezért a bennük lévő vegyületek szervezetükre gyakorolt hatásaival, a túlfogyasztás lehetséges következményeivel foglalkozunk. A molekulák vizsgálata során érintjük a szerkezetábrázolás különböző szintjeit is. Vizualizáció segítségével a tanuló képes lesz a molekularészletek közötti kölcsönhatások felderítésére és az elméleti kémiai számítások „monitorozására”.

Fizika tudományterület

A foglalkozás középpontjában a fény áll, annak alapvető tulajdonságait, jelenségeit, és az azokra vonatkozó törvényeket a természetben megjelenő fénytünemények és a különböző típusú fényforrások működése alapján tekintjük át ˗ kísérletes formában. Eközben érintjük a fizika minden területét, elsősorban a fénykibocsátással kapcsolatos hőtani és elektromos folyamatokat. Kalandozunk a művészetek világában is a fénytani témájú festmények, valamint a versekben szereplő fénytani hasonlatok, leírások, metaforák kapcsán. A fizika tudományágai közül a talán a hőtan áll a mindennapjainkhoz a legközelebb, hiszen háztartásunkban a legtöbb eszköz a hőtan alaptörvényei szerint működik. Ennek kapcsán nem csupán a hőtermelő folyamatokra kell gondolnunk, ami a fűtő- és főzőberendezéseink lelke, hanem a hőtáguláson alapuló termosztátokra és szabályzókra, a hőelemes kapcsolókra is. Sok egyszerű, háztartási eszközökkel is elvégezhető kísérlet segítségével mélyebben is megismerkedünk ezekkel az alapvető, mindennapi életünket is átszövő hőtani jelenségekkel. Kísérletsorozatainkkal a középiskolás tanulókat bátoríthatjuk és felkészíthetjük arra, hogy fizikából közép- vagy emeltszinten sikeres érettségi vizsgát tegyenek. A Khet lézersakk, a lézersugár geometriai optika szerinti terjedését, tükrökkel történő terelését kihasználó, logikai játék. Célja, hogy a felhasználók játékosan ismerjék és tanulják meg az optikai elemek működését, a fény tulajdonságait.


Támogató


Top